Contact Us

Mumbai

Kids Domain Learning Center

Borivali West

Address : Sai Darshan CHS, Prem Nagar.

Contact : +91 9833598858

Timing : Open (5pm – 8pm)

Borivali East

Address : Rekha Building, Daulat Nagar.

Contact : +91 9702368268

Timing : Open (5pm – 8pm)

Kandivali West

Address : 3/21, 1st flr, MHB colony,

Next to Satnam Bhelpuri house,

Mahavir nagar, Kandivali west.

Mumbai 400067.

Pune

Nagpur